Rozporządzenie Ministra Środowiska nr 2419/2017

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczy ustanowienia Centralnego Rejestru Operatorów dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane oraz fluorowane gazów cieplarnianych. Poniżej znajduje się komentarz do kilku kluczowych punktów tego rozporządzenia:

 1. Cel rozporządzenia: Rozporządzenie ma na celu określenie sposobu prowadzenia Centralnego Rejestru Operatorów oraz zabezpieczenia danych dotyczących urządzeń zawierających substancje kontrolowane i fluorowane gazów cieplarnianych.

 2. Zakres regulacji: Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru, gromadzenia danych, udostępniania informacji oraz zabezpieczenia danych w Centralnym Rejestrze Operatorów.

 3. System teleinformatyczny: Centralny Rejestr Operatorów jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, co zapewnia bardziej efektywne i zautomatyzowane zarządzanie danymi.

 4. Bezpieczeństwo danych: Wprowadzone mechanizmy bezpieczeństwa danych, takie jak ochrona przed nieuprawnionym dostępem, zabezpieczenie przed oprogramowaniem złośliwym oraz reakcja na incydenty związane z bezpieczeństwem, mają na celu zapewnienie poufności i integralności zgromadzonych informacji.

 5. Procedury rejestracyjne: Procedury rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów obejmują wypełnienie formularza rejestracyjnego, który jest następnie poddawany procesowi weryfikacji i aktywacji konta.

 6. Dostęp do danych: Osoby upoważnione mają określony dostęp do danych zawartych w Kartach Urządzenia lub Kartach Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, co pozwala na skuteczne zarządzanie informacjami dotyczącymi urządzeń.

 7. Ochrona danych osobowych: Rozporządzenie zawiera również zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym zabezpieczenie poufności informacji oraz zasady zmiany danych osobowych w rejestrze.

Rozporządzenie to stanowi istotny krok w zakresie monitorowania i zarządzania substancjami kontrolowanymi oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi, co ma na celu ochronę środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczące Centralnego Rejestru Operatorów ma na celu przeciwdziałanie różnym zagrożeniom związanym z substancjami kontrolowanymi oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Niektóre z potencjalnych zagrożeń, które to rozporządzenie może pomóc zminimalizować lub zapobiec, obejmują:

 1. Naruszenie warstwy ozonowej: Substancje kontrolowane mogą być szkodliwe dla warstwy ozonowej, co prowadzi do procesów degradacji ozonu. Centralny Rejestr Operatorów może pomóc w monitorowaniu i kontrolowaniu urządzeń zawierających te substancje, co może przyczynić się do ograniczenia emisji i zmniejszenia szkód dla warstwy ozonowej.

 2. Wpływ na zmiany klimatyczne: Fluorowane gazy cieplarniane są potężnymi gazami cieplarnianymi, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Poprzez ścisłe monitorowanie i raportowanie danych dotyczących tych gazów, Centralny Rejestr Operatorów może pomóc w identyfikowaniu obszarów, gdzie można wprowadzić działania mające na celu ograniczenie ich emisji i skutków dla klimatu.

 3. Bezpieczeństwo użytkowników: Nieprawidłowe zarządzanie substancjami kontrolowanymi może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z urządzeń zawierających te substancje. Centralny Rejestr Operatorów może pomóc w monitorowaniu i identyfikowaniu urządzeń oraz systemów, które wymagają specjalnego nadzoru lub konserwacji, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy.

 4. Ryzyko związane z nielegalnym obrotem substancjami kontrolowanymi: Rejestracja i ścisłe monitorowanie operatorów urządzeń zawierających substancje kontrolowane mogą pomóc w ograniczeniu nielegalnego obrotu tymi substancjami oraz zapobieganiu ich nieuprawnionemu użyciu lub emisji.

Wprowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów na podstawie omawianego rozporządzenia ma na celu skuteczne zarządzanie tymi zagrożeniami poprzez systematyczne gromadzenie danych, monitorowanie i udostępnianie informacji oraz stosowanie środków bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe jest skuteczniejsze działanie w celu ochrony środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury.

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560