Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady europy (UE) 2024/573

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych wprowadza nowe środki mające na celu dalsze zmniejszenie emisji tych szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Oto kilka komentarzy dotyczących głównych aspektów tego rozporządzenia:

  1. Zmniejszenie emisji: Rozporządzenie podkreśla konieczność zmniejszenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich negatywnym skutkom dla środowiska. Wdrażane środki mają na celu zwiększenie skuteczności kontroli emisji i promowanie alternatywnych substancji o niższym wpływie na klimat.

  2. Współzgodność z celami klimatycznymi: W kontekście celów zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu, rozporządzenie jest zgodne z ambicjami Unii Europejskiej, w tym z celami neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz redukcją emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku.

  3. Środki zaradcze: Rozporządzenie nakłada obowiązki na operatorów i producentów w celu zapobiegania wyciekom fluorowanych gazów cieplarnianych, poprzez stosowanie kontroli szczelności urządzeń oraz instalowanie systemów wykrywania wycieków. Ponadto, operatorzy środków transportu zostają zobowiązani do działań mających na celu minimalizację wycieków gazów cieplarnianych.

  4. Odpowiedzialność producentów: Wprowadza się rozszerzoną odpowiedzialność producentów za gospodarowanie odpadami pochodzącymi z fluorowanych gazów cieplarnianych zawartymi w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, co ma zapewnić właściwe postępowanie z tymi substancjami w celu minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko.

  5. Współpraca międzynarodowa: Rozporządzenie podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej w zakresie ograniczania emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, zwłaszcza w sektorze transportu, gdzie ważna jest koordynacja działań między państwami członkowskimi i państwami trzecimi.

Podsumowując, Rozporządzenie (UE) 2024/573 stanowi istotny krok w kierunku ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych oraz promowania zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska naturalnego. Jego skuteczna implementacja będzie kluczowa dla osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych oraz zapewnienia lepszej jakości życia dla obywateli Unii Europejskiej i ochrony globalnego środowiska.

 

Rozporządzenie dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) ma na celu zmniejszenie emisji tych substancji do atmosfery i ograniczenie ich negatywnego wpływu na klimat oraz środowisko. Niemniej jednak, istnieją pewne zagrożenia związane z F-gazami, które wymagają uwagi:

  1. Efekt cieplarniany: Fluorowane gazy cieplarniane są bardzo silnymi gazami cieplarnianymi, co oznacza, że mają zdolność do uwięzienia ciepła w atmosferze Ziemi. Wysoka zdolność do absorpcji promieniowania podczerwonego sprawia, że przyczyniają się one do efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia klimatu.

  2. Degradacja ozonu: Niektóre fluorowane gazy mogą również przyczyniać się do degradacji warstwy ozonowej, szczególnie w przypadku ich uwolnienia do atmosfery. To zjawisko może prowadzić do zwiększonej ekspozycji na szkodliwe promieniowanie UV, co z kolei może mieć negatywne skutki dla zdrowia ludzi oraz ekosystemów.

  3. Zagrożenia zdrowotne: Niektóre fluorowane gazy mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, zwłaszcza w przypadku długotrwałego narażenia lub dużych stężeń. Niektóre z tych substancji mogą prowadzić do podrażnień skóry, dróg oddechowych, a nawet być toksyczne dla organizmu w długim okresie ekspozycji.

  4. Środowisko wodne: Uwolnienie fluorowanych gazów do środowiska może prowadzić do ich obecności w wodach powierzchniowych i gruntowych, co z kolei może prowadzić do zanieczyszczenia wód i ekosystemów wodnych, co może wpływać na zdrowie ludzi oraz różnorodność biologiczną.

  5. Wpływ na klimat: Zwiększone emisje fluorowanych gazów cieplarnianych mogą przyczynić się do przyspieszenia zmian klimatycznych, co może prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, wzrostu poziomu mórz, zmian w rozmieszczeniu i zachowaniu gatunków oraz innych niekorzystnych skutków dla środowiska i ludzkości.

W związku z tym istotne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych oraz promowanie alternatywnych substancji o mniejszym wpływie na środowisko i zdrowie publiczne. Rozporządzenie UE dotyczące F-gazów stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia tych celów poprzez wprowadzenie środków regulacyjnych i zachęt do stosowania bardziej ekologicznych technologii i substancji.

 

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560