Stanowisko dotyczące certyfikacji detektorów wycieków

Ten komunikat przekazuje stanowisko Krajowego Forum Chłodnictwa (KFCh), reprezentującego branżę chłodniczą, w sprawie legalizacji i wzorcowania wykrywaczy wycieków. Poniżej znajdują się komentarze do poszczególnych punktów:

 1. Nowe wykrywacze wycieków: KFCh stwierdza, że nowe wykrywacze wycieków nie wymagają legalizacji ani wzorcowania w okresie gwarancyjnym, a wadliwe urządzenia mogą być reklamowane.

 2. Dane techniczne: Wskazuje się, że należy kierować się danymi technicznymi deklarowanymi przez producenta przy zakupie.

 3. Lista urządzeń podlegających legalizacji: Podkreśla się, że wykrywacze wycieków nie znajdują się na liście urządzeń podlegających legalizacji.

 4. Wzorcowanie/kalibracja: Jest to działanie dobrowolne, nieobowiązkowe, nawet dla używanych urządzeń.

 5. Zalecenia producenta: Należy kierować się zaleceniami producenta odnośnie użytkowania i kontroli wykrywaczy wycieków oraz dokumentować przeprowadzone czynności.

 6. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową: Wskazuje się, że najnowsze przepisy nie wprowadziły zmian w zakresie legalizacji lub wzorcowania urządzeń stosowanych przez firmy serwisowe.

 7. Kontrola wykrywacza wycieków: Podkreśla się konieczność regularnej kontroli wykrywaczy, zalecając przeprowadzanie jej co 12 miesięcy i dokumentowanie jej wyników.

Komunikat ten wydaje się informować przedsiębiorstwa chłodnicze o prawidłowych praktykach związanych z legalizacją i wzorcowaniem wykrywaczy wycieków oraz podkreśla znaczenie przestrzegania zaleceń producentów i regularnej kontroli urządzeń.

 

Oto kilka potencjalnych zagrożeń związanych z kontrolą:

 1. Brak prawidłowej kalibracji: Jeśli wykrywacz wycieków nie jest prawidłowo skalibrowany, może to prowadzić do błędnych odczytów lub niezauważenia istniejących wycieków, co z kolei może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami.

 2. Niewłaściwe użytkowanie: Nieprawidłowe korzystanie z wykrywacza, na przykład brak regularnej kontroli, może prowadzić do niezawodności urządzenia lub jego awarii, co z kolei zwiększa ryzyko niezauważenia wycieków.

 3. Brak odpowiednich procedur kontroli: Jeśli firmy nie stosują odpowiednich procedur kontroli wykrywaczy wycieków, istnieje ryzyko pominięcia regularnych inspekcji, co może prowadzić do sytuacji, w której urządzenia nie działają prawidłowo w przypadku potrzeby.

 4. Błędna interpretacja wyników: Nieumiejętne czytanie wyników lub brak szkolenia personelu może prowadzić do niewłaściwych decyzji dotyczących naprawy lub konserwacji systemów chłodniczych.

 5. Zagrożenia zdrowotne i środowiskowe: Wycieki substancji chłodniczych mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Niedokładność w wykrywaniu takich wycieków może zwiększyć ryzyko ekspozycji na szkodliwe substancje.

Dlatego też ważne jest, aby firmy stosowały się do zaleceń producentów, regularnie kontrolowały i kalibrowały wykrywacze wycieków oraz odpowiednio szkoliły personel w zakresie ich użytkowania i interpretacji wyników.

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560