Instrukcja wykonania próby szczelności

Procedura wykonania 24-godzinnej próby szczelności układu chłodniczego jest kluczowym etapem w procesie zabezpieczania przed wyciekami oraz zapewniania prawidłowego funkcjonowania systemu. Skomunikowanie poszczególnych kroków tej procedury jasno i precyzyjnie wyjaśnia sposób postępowania personelu oraz pozwala na skuteczne monitorowanie stanu układu.

Podłączenie układu do zaworu serwisowego oraz kontrola ciśnienia azotu wprowadzanego do systemu stanowi pierwszy krok w procesie. Dobór odpowiedniego ciśnienia zależy od czynnika chłodniczego, co podkreśla znaczenie precyzyjnego dostosowania parametrów do konkretnych warunków pracy.

Wykorzystanie oprawy zaworowej z układem pomiarowym ciśnienia oraz czujnikami temperatury umożliwia dokładne monitorowanie stanu układu podczas próby. Odczytywanie wartości ciśnienia początkowego i końcowego w trakcie 24 godzin pozwala na wykrycie nawet minimalnych zmian, co jest kluczowe dla identyfikacji ewentualnych wycieków.

System dokumentowania czynności w formie papierowej, prowadzony przez certyfikowany personel, zapewnia pełną kontrolę nad procesem i umożliwia monitorowanie wykonanych działań. Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zapoznanie personelu z procedurą gwarantuje skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie próby.

W sumie, ta szczegółowa procedura zapewnia nie tylko skuteczność w wykrywaniu wycieków, ale także pełne zabezpieczenie układu przed potencjalnymi awariami, co ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego i niezawodnego działania systemu chłodniczego.

 

Nieprowadzenie właściwej 24-godzinnej próby szczelności układu chłodniczego oraz brak należytego dokumentowania czynności może wiązać się z różnymi zagrożeniami:

  1. Wycieki czynnika chłodniczego: Brak dokładnej próby szczelności może skutkować obecnością niewidocznych wycieków, które mogą prowadzić do utraty czynnika chłodniczego. To z kolei może wpłynąć na wydajność i skuteczność działania układu chłodniczego oraz generować dodatkowe koszty związane z jego naprawą i uzupełnianiem czynnika.

  2. Naruszenie przepisów: Nieprzestrzeganie wymogów dotyczących prowadzenia 24-godzinnej próby szczelności oraz dokumentowania czynności może prowadzić do naruszenia przepisów regulujących działalność w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji. To z kolei może skutkować sankcjami prawno-administracyjnymi dla przedsiębiorstwa.

  3. Bezpieczeństwo użytkowników: Wycieki czynnika chłodniczego mogą prowadzić do powstania zagrożeń dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu lub urządzenia chłodniczego. Niebezpieczne substancje chemiczne używane jako czynniki chłodnicze mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska, dlatego ważne jest zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia.

  4. Utrata efektywności energetycznej: Nieszczelny układ chłodniczy może prowadzić do spadku efektywności energetycznej urządzenia. Wycieki czynnika chłodniczego mogą skutkować wzrostem zużycia energii lub obniżeniem wydajności chłodzenia, co z kolei może generować dodatkowe koszty operacyjne dla użytkowników.

  5. Wysokie koszty naprawy: W przypadku wykrycia wycieków po zainstalowaniu urządzenia, naprawa układu chłodniczego może być kosztowna i czasochłonna. Dodatkowo, niemożność dokładnego zlokalizowania wycieku może skutkować koniecznością wymiany większej liczby elementów układu, co dodatkowo zwiększa koszty naprawy.

Podsumowując, nieprowadzenie właściwej 24-godzinnej próby szczelności układu chłodniczego oraz brak należytego dokumentowania czynności może skutkować szeregiem negatywnych konsekwencji, takich jak wycieki czynnika chłodniczego, utrata efektywności energetycznej, a nawet zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Dlatego ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur i norm w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego działania systemu chłodniczego.

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560