Kobize - raportowanie do Krajowej Bazy

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, który swoją działalnością powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji. Definicja podmiotu korzystającego ze środowiska obejmuje przedsiębiorców, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami oraz osoby fizyczne, jeśli ich korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Raport roczny do Krajowej bazy należy złożyć do końca lutego każdego roku za poprzedni rok.

Raport ten musi być wprowadzony do Krajowej bazy poprzez stronę internetową, a więc w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie, odrębnie dla każdego zakładu. W ten sposób gwarantowane jest szybkie i skuteczne przekazywanie informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych i substancji do odpowiednich instytucji.

Zapewnienie terminowego i dokładnego wprowadzenia raportu do Krajowej bazy ma kluczowe znaczenie dla monitorowania emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska. Dzięki elektronicznemu systemowi raportowania możliwe jest efektywne zarządzanie tymi danymi oraz szybka reakcja na wszelkie zagrożenia dla środowiska.

 

Nieprowadzenie raportowania do Krajowej bazy emisji gazów cieplarnianych i innych substancji może generować szereg zagrożeń, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla podmiotów korzystających ze środowiska oraz społeczeństwa jako całości. Oto niektóre z potencjalnych zagrożeń:

  1. Brak monitorowania emisji: Nieprowadzenie raportowania uniemożliwia dokładne monitorowanie emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji, co może prowadzić do nadmiernego zanieczyszczenia powietrza i innych elementów środowiska.

  2. Naruszenie przepisów prawa: Zaniechanie obowiązku sporządzania i wprowadzania raportu do Krajowej bazy stanowi naruszenie przepisów prawa o ochronie środowiska, co może skutkować nałożeniem kar finansowych lub innych sankcji prawnych.

  3. Zwiększone ryzyko zdrowotne: Nadmierne emisje szkodliwych substancji mogą prowadzić do pogorszenia jakości powietrza i zwiększenia ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego oraz innych schorzeń zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

  4. Szkody dla ekosystemów: Nadmierne emisje mogą negatywnie wpływać na różnorodność biologiczną i stabilność ekosystemów, prowadząc do degradacji siedlisk oraz zagrożenia dla gatunków roślin i zwierząt.

  5. Wpływ na zmiany klimatyczne: Emisje gazów cieplarnianych mają bezpośredni wpływ na zmiany klimatyczne, takie jak ocieplenie klimatu, co może prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszenia poziomu mórz i innych skutków dla środowiska.

  6. Obniżenie zaufania społecznego: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących raportowania emisji może obniżyć zaufanie społeczne do przedsiębiorstw i instytucji, które nie działają zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska.

Wszystkie te zagrożenia podkreślają konieczność skutecznego i terminowego raportowania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do Krajowej bazy, aby zapewnić ochronę środowiska oraz zdrowia publicznego.

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560