Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. - Poz. 2168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. dotyczy ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tekst ustawy zawiera przepisy dotyczące podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a także określa zadania organów w tym zakresie.

Ustawa definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Dodatkowo, ustawa zawiera kluczowe definicje, jak “przedsiębiorca”, “organ koncesyjny”, “przedsiębiorca zagraniczny”, oraz “działalność regulowana”.

Ważne jest, że ustawa nakłada obowiązek organom administracji publicznej wspierania rozwoju przedsiębiorczości, zapewniając korzystne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Organom tym nakazuje się także udzielanie informacji na temat programów pomocy dla przedsiębiorców.

Interesującą kwestią jest również możliwość uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawnych związanych z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca może zwrócić się do właściwego organu administracji publicznej o wydanie interpretacji dotyczącej zakresu i sposobu stosowania przepisów. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, ale ten nie może być obciążony daninami publicznymi lub sankcjami, jeśli postąpił zgodnie z uzyskaną interpretacją.

Wprowadzone zmiany w ustawie obejmują m.in. dostosowanie do wymogów prawa Unii Europejskiej oraz poprawę warunków dla przedsiębiorców, co ma sprzyjać rozwojowi działalności gospodarczej w Polsce.

 

Zagrożenia związane z obwieszczeniem dotyczącym jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mogą obejmować:

  1. Brak zrozumienia: Złożoność prawnego języka i skomplikowane procedury mogą sprawić, że przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mniejsi lub ci, którzy nie korzystają z pomocy prawnej, mają trudności z zrozumieniem przepisów i ich konsekwencji.

  2. Nadmierna biurokracja: Wymogi związane z wnioskami o wydanie interpretacji mogą prowadzić do dodatkowych obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorców, szczególnie w związku z koniecznością uiszczania opłat i terminami odpowiedzi.

  3. Opóźnienia w interpretacji: Istnieje ryzyko, że przedłużające się terminy udzielania interpretacji mogą opóźniać podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców lub skutkować działaniem na własne ryzyko bez otrzymania odpowiedniego wsparcia prawnego.

  4. Niejednoznaczność interpretacji: Interpretacje prawne mogą być interpretowane różnorodnie przez różne organy administracji publicznej, co może prowadzić do niepewności co do konsekwencji działań przedsiębiorców.

  5. Zmiany w interpretacjach: Istnieje ryzyko, że interpretacje mogą zostać zmienione w przyszłości, co może wprowadzać zamieszanie i konieczność dostosowania się do nowych wymogów, nawet jeśli przedsiębiorca wcześniej działał zgodnie z daną interpretacją.

  6. Nadużycia i korupcja: W niektórych przypadkach procedury interpretacyjne mogą być wykorzystywane do celów korupcyjnych lub nadużyć, co może wpływać na równość i uczciwość w prowadzeniu działalności gospodarczej.

  7. Niejednakowe traktowanie: Istnieje ryzyko, że niektórzy przedsiębiorcy mogą być traktowani preferencyjnie w procesie interpretacji lub egzekwowania przepisów, co może prowadzić do nierówności i niesprawiedliwości w środowisku biznesowym.

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560