Procedura usuwania wilgoci z instalacji chłodniczej

Procedura podłączania zestawu manometrów, manometru próżniowego i pompy próżniowej oraz wykonywania próżni w układzie jest kluczowa dla zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa pracy systemu chłodniczego. Poniżej komentarz do poszczególnych kroków:

 1. Otwarcie zaworów i uruchomienie pompy próżniowej: Otwarcie zaworów i uruchomienie pompy próżniowej umożliwia rozpoczęcie procesu tworzenia próżni w układzie. Jest to krok inicjujący, który umożliwia usuwanie powietrza i innych gazów z układu.

 2. Wytworzenie i utrzymanie próżni: Wykorzystanie wysokowydajnej pompy próżniowej do wytworzenia i utrzymania odpowiedniego poziomu próżni w układzie. Długi czas próżniowania jest istotny dla zapewnienia skuteczności tego procesu, a temperatura zewnętrzna może wpływać na czas trwania próżni.

 3. Próżnia przez czas nie krótszy niż 2 godziny: Dodatkowy czas próżniowania po osiągnięciu wartości 0,1 MPa ma na celu zapewnienie stabilności próżni w układzie oraz wykrycie ewentualnych wycieków.

 4. Zatrzymanie pracy pompy i zamknięcie zaworów: Zatrzymanie pracy pompy i zamknięcie zaworów po zakończeniu procesu próżniowania, aby utrzymać osiągnięty poziom próżni w układzie.

 5. Sprawdzenie stabilności próżni: Sprawdzenie, czy wartość ciśnienia na manometrze próżniowym pozostaje stabilna po upływie pewnego czasu. Ewentualny wzrost ciśnienia może świadczyć o obecności wycieku, który należy zlokalizować i usunąć.

 6. Zakończenie procesu osuszania próżniowego: Po upewnieniu się, że w układzie nie ma wycieków, należy całkowicie zamknąć zawory manometrów ciśnieniowych i manometru próżniowego. Zabezpieczenie manometru próżniowego przed działaniem dodatniego ciśnienia jest kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Ta kompleksowa procedura zapewnia nie tylko skuteczność procesu próżniowania, ale także bezpieczeństwo i trwałość urządzeń używanych w układzie chłodniczym. Dokumentacja czynności oraz zapoznanie personelu z procedurą są kluczowe dla zapewnienia zgodności z wymogami oraz utrzymania wysokiej jakości usług.

 

Proces próżniowania układu chłodniczego wiąże się z różnymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na skuteczność i bezpieczeństwo operacji. Oto niektóre z potencjalnych zagrożeń związanych z tym procesem:

 1. Wycieki: Nieszczelności w układzie mogą prowadzić do trudności w osiągnięciu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu próżni. Ponadto, wycieki mogą być symptomem uszkodzeń lub niewłaściwego montażu elementów układu, co może prowadzić do poważniejszych problemów w przyszłości.

 2. Uszkodzenia mechaniczne: Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniami, takimi jak zestaw manometrów, manometr próżniowy i pompa próżniowa, może prowadzić do ich uszkodzeń mechanicznych. Na przykład, nadmierny nacisk na zawory lub niewłaściwe manipulowanie przyłączami może spowodować pęknięcia lub uszkodzenia uszczelek.

 3. Niewłaściwe użytkowanie urządzeń: Nieprawidłowe użytkowanie pomp próżniowych lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do awarii tych urządzeń lub spadku ich wydajności. Nadmierny czas pracy lub przeciążenie pomp mogą być przyczyną problemów.

 4. Działanie na zbyt wysokich lub zbyt niskich ciśnieniach: Próżniowanie układu chłodniczego wymaga utrzymania odpowiedniego zakresu ciśnień. Praca na zbyt wysokich lub zbyt niskich ciśnieniach może być nieskuteczna lub wręcz niebezpieczna dla urządzeń i personelu.

 5. Niezgodność z procedurami: Niedostateczne zapoznanie personelu z odpowiednimi procedurami lub nieprzestrzeganie wytycznych może prowadzić do błędów wykonawczych lub pominięcia kluczowych kroków, co z kolei może wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo procesu.

 6. Uszkodzenie manometru próżniowego: Dopuszczenie dodatniego ciśnienia do manometru próżniowego może spowodować jego uszkodzenie lub utratę dokładności pomiarowej. Zabezpieczenie manometru przed działaniem ciśnienia dodatniego jest kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Wszystkie te zagrożenia podkreślają konieczność przestrzegania ścisłych procedur, staranności w obsłudze urządzeń oraz odpowiedniego przeszkolenia personelu wykonującego proces próżniowania układu chłodniczego. Dodatkowo, regularne przeglądy techniczne oraz monitorowanie stanu urządzeń mogą pomóc w zapobieganiu wielu potencjalnym problemom.

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560