Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1516/2007

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawia standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Kilka kluczowych punktów tego rozporządzenia można podkreślić:

 1. Wymóg dokumentacji: Operatorzy urządzeń muszą uwzględnić w dokumentacji informacje dotyczące ładunku fluorowanych gazów cieplarnianych. Jeśli ładunek nie jest znany, operator musi skonsultować się z uprawnionym personelem w celu ustalenia go.

 2. Kontrola szczelności: Kontrole szczelności powinny koncentrować się na częściach urządzeń, gdzie nieszczelności są najbardziej prawdopodobne. Powinny być przeprowadzane za pomocą pomiarów bezpośrednich lub pośrednich, zależnie od okoliczności i potrzeb.

 3. Metody pomiaru: Uprawniony personel może stosować różne metody pomiaru, takie jak pomiary bezpośrednie (np. za pomocą urządzeń wykrywających) lub pośrednie (np. analiza parametrów). Wybór metody zależy od sytuacji i kwalifikacji personelu.

 4. Naprawa nieszczelności: Operatorzy są odpowiedzialni za naprawę nieszczelności przez personel uprawniony. Przed naprawą może być konieczne odpompowanie gazów lub ich odzyskanie.

 5. Kontrole systematyczne: Systematyczne kontrole powinny obejmować różne elementy urządzeń, takie jak złącza, zawory, uszczelki i połączenia z urządzeniami bezpieczeństwa.

 6. Kontrole nowych urządzeń: Nowo zainstalowane urządzenia powinny być natychmiast poddane kontroli szczelności po ich oddaniu do eksploatacji.

Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli emisji fluorowanych gazów cieplarnianych poprzez określenie standardów i procedur dotyczących kontroli szczelności urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Jego przestrzeganie jest istotne dla ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym.

 

Zagrożenia związane z nieszczelnościami w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane mogą być znaczne i obejmują:

 1. Wpływ na środowisko: Fluorowane gazy cieplarniane, takie jak freony, są silnymi gazami cieplarnianymi, które przyczyniają się do zmian klimatycznych i degradacji warstwy ozonowej, co może prowadzić do poważnych konsekwencji dla ekosystemów i zdrowia ludzi.

 2. Bezpieczeństwo zdrowotne: Niekontrolowane ulatnianie się fluorowanych gazów cieplarnianych może prowadzić do sytuacji, w których ludzie są narażeni na szkodliwe substancje, co może prowadzić do problemów zdrowotnych, w tym problemów z oddychaniem, podrażnień skóry i oczu, a nawet zatrucia.

 3. Straty ekonomiczne: Nieszczelności w urządzeniach mogą prowadzić do nieefektywnego działania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, co z kolei generuje dodatkowe koszty związane z naprawami, zużyciem energii i utratą produktów.

 4. Naruszenia przepisów: Brak przestrzegania przepisów dotyczących kontroli nieszczelności w urządzeniach zawierających fluorowane gazy cieplarniane może prowadzić do naruszeń prawa i podlegać karom administracyjnym oraz finansowym.

 5. Degradacja wydajności: Nieszczelności mogą prowadzić do utraty skuteczności systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, co może wpływać na komfort użytkowników i wydajność pracy urządzeń.

 6. Zagrożenia dla pracowników: Bezpieczne wykrycie i naprawa nieszczelności wymaga od personelu przestrzegania odpowiednich procedur i środków ostrożności, co może być zagrożeniem dla ich zdrowia i bezpieczeństwa w przypadku nieprawidłowego postępowania.

Wszystkie te zagrożenia podkreślają konieczność ścisłego przestrzegania wymogów kontroli szczelności określonych w odpowiednich przepisach, takich jak ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1516/2007, w celu minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska, zdrowia publicznego i gospodarki.

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560