Rozporządzenie Ministra Rozwoju nr 2417/2017

Zagadnienie zawarte w poz. 2417 dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. dotyczącego minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności związanych z prowadzeniem działalności polegającej na instalowaniu, konserwacji, serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Kompleksowa regulacja obejmuje wymogi dotyczące minimalnego wyposażenia technicznego, procedur działania oraz systemu dokumentowania czynności wykonywanych przez przedsiębiorców. Wymienia ona konkretne przyrządy, narzędzia oraz procedury, których przedsiębiorcy muszą przestrzegać w związku z manipulacją urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, takimi jak stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, czy też systemy ochrony przeciwpożarowej.

Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego oraz poprawę standardów bezpieczeństwa w branży zajmującej się instalacją i serwisowaniem tego typu urządzeń. Poprzez określenie minimalnych standardów wyposażenia technicznego oraz procedur działania, regulacja dąży do zmniejszenia ryzyka wycieku lub nieszczelności substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej i środowiska.

Wnioski z takiego rozporządzenia można wyciągnąć w kontekście globalnych wysiłków mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na środowisko naturalne oraz poprawę standardów bezpieczeństwa w sektorze zajmującym się manipulacją substancjami szkodliwymi.

 

Zagrożenia związane z manipulacją fluorowanymi gazami cieplarnianymi, na które skupia się omawiane rozporządzenie, obejmują głównie:

  1. Uszkodzenia warstwy ozonowej: Niekontrolowane wycieki fluorowanych gazów cieplarnianych mogą przyczyniać się do uszkodzenia warstwy ozonowej, co z kolei prowadzi do zwiększonej ekspozycji na szkodliwe promieniowanie UV.

  2. Efekt cieplarniany: Fluorowane gazy cieplarniane są potężnymi gazami cieplarnianymi, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu. Ich niekontrolowane emisje mogą przyspieszać zmiany klimatyczne.

  3. Zanieczyszczenie środowiska: Wycieki tych gazów mogą zanieczyszczać glebę, wodę i powietrze, co ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz ekosystemy.

  4. Zagrożenie zdrowotne: Fluorowane gazy cieplarniane mogą być toksyczne dla zdrowia ludzkiego, powodując problemy oddechowe, drażnienie skóry, a w skrajnych przypadkach nawet zatrucia.

  5. Bezpieczeństwo pracy: Nieprawidłowa manipulacja tymi gazami może prowadzić do poważnych wypadków w miejscach pracy, takich jak pożary, eksplozje lub wypadki związane z niewłaściwym wykorzystaniem narzędzi i sprzętu.

Dlatego też istotne jest, aby regulacje takie jak omawiane rozporządzenie określały minimalne standardy bezpieczeństwa oraz procedury postępowania, aby minimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń i chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

 

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560