Stanowisko PROZON dot. Transportu odzyskanego czynnika

Komunikat Fundacji PROZON dotyczący Rozporządzenia (UE) 2015/2067 zawiera istotne informacje dotyczące zmian w zakresie certyfikacji osób i przedsiębiorstw zajmujących się obsługą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Poniżej przedstawiam komentarz do kluczowych punktów zawartych w komunikacie:

  1. Rozszerzenie zakresu certyfikacji: Nowe rozporządzenie rozszerza zakres certyfikacji na czynności związane z agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych i przyczep chłodni. Jest to istotna zmiana, która ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa w obszarze stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych.

  2. Wymagania dotyczące treści programów certyfikacji: Rozporządzenie precyzuje wymagania dotyczące treści programów certyfikacji, włączając w to czynniki alternatywne dla F-gazów. Jest to krok w kierunku promowania bardziej ekologicznych rozwiązań w dziedzinie chłodnictwa.

  3. Odstępstwa od obowiązku posiadania Certyfikatu F-gazowego: Rozporządzenie definiuje kilka odstępstw od obowiązku posiadania certyfikatów dla osób wykonujących określone czynności pod nadzorem lub posiadających odpowiednie kwalifikacje.

  4. Zachowanie ważności dotychczasowych certyfikatów: Komunikat informuje, że dotychczasowe certyfikaty F-gazowe wydane przez odpowiednie jednostki zachowują ważność do czasu na jaki zostały wydane. Jednocześnie wskazuje na konieczność przystosowania się do nowych wymagań i przepisów.

  5. Bezpłatne egzaminy z zakresu czynników alternatywnych: Dla posiadaczy certyfikatów wydanych na podstawie poprzedniego rozporządzenia, planowane są bezpłatne egzaminy z zakresu czynników alternatywnych. Jest to istotny krok w procesie adaptacji do zmian i promowania bardziej ekologicznych rozwiązań w branży chłodniczej.

Komunikat ten stanowi istotne źródło informacji dla osób i przedsiębiorstw działających w branży chłodniczej, ponieważ informuje o istotnych zmianach w zakresie certyfikacji oraz zapewnia wytyczne dotyczące przystosowania się do nowych przepisów i wymagań.

 

Na podstawie komunikatu Fundacji PROZON dotyczącego Rozporządzenia (UE) 2015/2067 oraz związanych z nim zmian w zakresie certyfikacji osób i przedsiębiorstw zajmujących się obsługą urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, możemy wskazać kilka potencjalnych zagrożeń:

  1. Brak dostosowania do nowych wymagań: Firmy i osoby fizyczne zatrudnione w branży chłodniczej mogą napotkać trudności w dostosowaniu się do nowych wymagań dotyczących certyfikacji. Nieprzystosowanie się może skutkować utratą zdolności do wykonywania określonych czynności związanych z obsługą urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

  2. Zagrożenia związane z brakiem odpowiednich kwalifikacji: Odstępstwa od obowiązku posiadania Certyfikatu F-gazowego dla osób dokonujących napraw i instalacji układów zawierających fluorowane gazy cieplarniane pod nadzorem osób z odpowiednimi kwalifikacjami mogą prowadzić do sytuacji, w których osoby wykonujące te czynności nie posiadają wystarczających umiejętności i wiedzy, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia awarii lub wycieków substancji.

  3. Zanieczyszczenie środowiska: Nieprawidłowa obsługa urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane może prowadzić do wycieków tych substancji, co z kolei może negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne i przyczynić się do zmian klimatycznych oraz degradacji warstwy ozonowej.

  4. Bezpieczeństwo żywności: W przypadku chłodni stosowanych w transporcie żywności, nieprawidłowa obsługa i brak certyfikacji może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, prowadząc do jej psucia się lub zanieczyszczenia, co z kolei może zagrażać zdrowiu konsumentów.

  5. Konieczność dostosowania do nowych przepisów: Konieczność przystosowania się do nowych przepisów i wymagań może wiązać się dla firm z dodatkowymi kosztami związanymi z szkoleniami pracowników, egzaminami certyfikacyjnymi oraz ewentualnym dostosowaniem urządzeń do nowych standardów.

Podsumowując, zagrożenia związane z nowymi regulacjami dotyczącymi certyfikacji osób i przedsiębiorstw w branży chłodniczej mogą obejmować zarówno aspekty środowiskowe, jak i ekonomiczne oraz bezpieczeństwo operacyjne urządzeń. Właściwe dostosowanie się do nowych wymagań oraz zapewnienie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji pracownikom może pomóc w zminimalizowaniu tych zagrożeń.

Nowe procedury F-gaz od 11 marca 2024! Wówczas weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014

Dowiedz się więcej

+48 512 351 560